Logo

Willestrup Gods

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Willestrup Gods


På én generation gik Willestrup fra at være en såkaldt brydegård til en stor hovedgård midt i skoven. Da Willestrup stod færdig i 1542, var det et af landets største, private borggårdsanlæg.


Willestrup er et trefløjet, rødkalket anlæg, der afspejler forskellige arkitektoniske stilarter og omlægninger. Willestrup er blevet ombygget og renoveret af flere omgange.


På én generation gik Willestrup fra at være en såkaldt brydegård til en stor hovedgård midt i skoven. Da Willestrup stod færdig i 1542, var det et af landets største, private borggårdsanlæg.

Willestrup er et trefløjet, rødkalket anlæg, der afspejler forskellige arkitektoniske stilarter og omlægninger. Willestrup er blevet ombygget og renoveret af flere omgange.

 

Willestrup Gods

Willestrupvej 1

9510 Arden

Region Nordjylland - Mariagerfjord kommune, 17 km nordøst for Hobro

Offentlig adgang: -

Ejer: Vincents Georg Juul

Telefon 98 56 52 04 + 26 28 74 65

Hovedgård: 454 ha

Godsets størrelse: 1407 ha

Funktion: Ingen oplysninger

Forbindelser: Ausumgård, Gammel Wiffertsholm, Meilgaard 


Willestrup Gods består af Hovedgården Willestrup Avlsgård og et skovdistrikt

 


Hovedbygning

Hovedbygningen består af tre fløje i to etager. Den høje massive bygning er rødpudset under et helvalmet rødt tegltag. Adgang til herregården foregår via nordfløjens port. Over porten oplyser indvielsestavlen, at Axel Juul sammen med sin kære hustru Kirsten Lunge lod gården opføre fra grunden i det Herrens år 1542, samme år som parret i øvrigt blev gift.

Bygningen er opført af røde og gule munkesten fra ejendommens eget teglværk. Den sengotiske borgs murværk blev udsmykket med runde blændinger ikke ulig den lidt ældre, men tilsvarende murbehandling på Odden ved Hjørring. De uregelmæssigt anbragte vinduer har haft rundbuede afslutninger. Mod borggården ses en tidstypisk gesims med buefrise. Til vestfløjen er føjet en vestvendt fremspringende fløj under et teglhængt sadeltag.

 

Ved sydfløjens indgang mod gården sidder to særegne relieffer fra 1552 med Axel Juuls og Kirsten Lunges portrætter Sydfløjens dørportal er bemærkelsesværdig. Den fornemme sandstensportal fremtræder i bruskbarokstil og er formentlig udført af billedhuggeren Henrik Henriksen omkring 1635.

Omkring 1757 gennemgik Villestrup sin første større ombygning, der bl.a resulterede i indsættelse af de nuværende store rektangulære vinduer I begyndelsen af 1800-tallet blev østfløjen, der oprindeligt lukkede herregårdsanlægget og husede gårdens kapel, nedrevet. Ved samme lejlighed forsvandt de sengotiske elementer såsom de blændingsprydede kamtakkede gavle.

 

Willestrup Gods


Willestrup blev ved oprettelsen opført på en ny placering. Axel Juul opførte således en helt ny gård tæt på den brydegård, han havde arvet fra sin far. Han opdæmmede vandet, etablerede et voldsted og anlagde herpå en ny, firefløjet gård.

 

Den første fløj, Juul lod opføre, var sydfløjen, der blev opført i tre etager. Dernæst fulgte de tre øvrige fløje, der blev opført i to etager. Nordfløjen rummede porten, der gav adgang til den indre borggård, og fløjen havde et porttårn og to karnapagtige udbygninger, alle med sadeltage og kamtakkede gavle som på resten af huset. Porten i nordfløjen har et nicheagtigt tilbagespring i facaden, der er specielt for Willestrup.

 

Da byggeriet stod færdigt i 1542, anbragte Axel Juul to sandstensrelieffer af sig selv og sin hustru på porttårnet. Vinduerne og etagehøjderne er ikke ens i alle fløje, og uregelmæssigheden i opbyggelsen er typisk for denne tid. På tilsvarende vis er hovedgårdens mure et interessant vidnesbyrd om en tid, hvordan murerteknikken skiftede. De nederste mure består af middelalderligt munkeskifte, og i de øverste ses spor af renæssancens krydsskifte.

 

Verner Rosenkrantz renoverede i 1700-tallet Willestrups interiører, hvorved gården kom til at fremstå som et eksempel på 1700-tallets mere forfinede, barokke boligkultur.

Johan Conrad Schuchard ombyggede mellem 1812 og 1819 hovedbygningen og fjernede tårnet og karnapperne fra nordfløjen. Schurchard nedrev delvist den østlige fløj og ændrede gavlene, hvorved gården i hovedtræk fik sit nuværende udseende.

 

Hovedbygningen blev restaureret i 1928 ved arkitekt Emanuel Monberg, og sydfløjen blev ombygget en smule i 1935 ved arkitekt Aage Roussell. I 1941 blev fløjen repareret efter en brand, og i 1964 blev underetagen nyindrettet.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen og dens omgivelser er fredede.


Willestrup Gods

 

Andre bygninger

Axel Juul anlagde i midten af 1500-tallet en stor avlsgård nord for hovedbygningen på den anden side af voldgravene. Avlsanlægget blev senere nyopført af Iver Rosenkrantz i 1785. Omkring 1855 opførte Niels Juel en helt ny avlsgård et godt stykke fra hovedgården, som det var blevet skik og brug.

 

På herregården blev der under Axel Juul opført en vandmølle, en abildgård og en fiskedam. Der lå også et meget gammelt teglværk tæt på gården mod nordvest, hvor Axel Juul muligvis selv har ladet de lyse Limfjordssten brænde. Man kan stadig se spor af lergrave her.

Til godset hører et bindingsværkslysthus, der er opført i 1779 i forbindelse med anlæggelsen af barokhaven.

Fredningsstatus 2013: Lysthuset er fredet. 


Interiør

Hovedbygningens indre er præget af ombygninger i 1700-tallets barokstil med stukkatur og tilstræbt regelmæssighed i ruminddelingen. Gården er desuden blevet renoveret gentagne gange i løbet af 1900-tallet.

 

Omgivelser

Da haven blev omlagt efter fransk forbillede i 1700-tallet, blev den inddelt på symmetrisk vis med lindealleer. Haven rummer en romansk granitdøbefond, der siges at have stået i Iver Juuls kapel. Haven er et af periodens mest velbevarede anlæg og er åben for offentlig adgang i sommerhalvåret.

Axel Juul ombyggede sognekirken i Astrup i samme stil som hovedgården. Arkitekten bag er ukendt, men han er senere blevet kaldt "Willestrupmesteren".

Da Villestrup kom tilbage på Lillie-Juul-slægtens hænder, blev 70 tdr. land af mosen kultiveret, hvilket forøgede gårdens værdi. Også et dambrug blev anlagt i denne periode.

Willestrup er en anselig skovejendom.


Villestrup ligger på en holm omgivet af vand i en kunstig sø med tilstrømning fra Villestrup Å. Nordvest for åen breder Villestrups fornemme godt 5 ha store barokhave sig. Haven blev anlagt i barokstil allerede i slutningen af 1600tallet. Fra den oprindelige have er bevaret labyrinten med formklippede bøgehække. Siden blev haven udvidet i fransk stil med terrasser, kanaler og spejldam omkring 1755. I dag er den delvis rekonstruerede park opdelt i en række klart adskilte haverum delvist indrammet af lindealleer Det sydligste haverum med tilhørende havehus var oprindeligt indrettet som ridebane. Ved renoveringen af haveanlægget i 1986-88 blev der anlagt spejldamme, fontæner og kanaler i barokstil. En rosenafdeling og en landskabelig have mod nord hører til Villestrups storslåede, offentligt tilgængelige park.


Willestrup Gods


Villestrups barokhave er en af landets ældste. Det stemningsfulde regelmæssige anlæg er blevet renoveret og åbnet for offentligheden af den nuværende ejer Vincents Juul, en efterkommer af bygherren Axel Juul. I baggrunden ses det såkaldte "Turneringshus" opført omkring 1750.

 

Willestrup Gods

Sandstenstavlerne med Axel Juul (øverst) og Kirsten Lunges portrætter er indsat over sydfløjens indgangsparti. De blev gift i 1542 omtrent på det tidspunkt, hvor herregården stod indflytningsklar.


Willestrup Gods 

Willestrup omkring 1920


• Historie

Villestrups bygherre, Axel Juul, forestod som kongens landsdommer inddrivelsen af bøndergods fra de oprørske jyske bønder i årene efter reformationen. I 1535 havde Axel Juul arvet brydegården Willestrup efter sin far Søren Juul. Ved inddragelse af gods i Villestrup fra bønder, der havde deltaget i Skipper Clements opstand, oprettede landsdommeren sin ny hovedgård ikke langt fra den fædrene gård i Astrup Sogn. I 1538 påbegyndtes opførelsen af det nuværende anlæg i den sydlige udkant af Rold Skov. Villestrup blev i 172 5 erhvervet af Frederik Sehested, hvorfra den passerede videre til svigersønnen Verner Rosenkrantz i 1754. I 1869 kom herregården tilbage i Juulslægtens eje. Den nuværende ejer, Vincents Juul, er en direkte efterkommer af landsdommer Axel Juul. Det er Vincents Juul, der har genoprettet barokhaven på Villestrup.

 

VIGTIGE ÅRSTAL

1542 Landsdommer Axel Juul opfører Villestrup.

1690 (ca.) Barokhaven på Villestrup anlægges.

1755 Baron Verner Rosenkrantz omlægger haven.


Ejerhistorie

Axel Juul var en af Christian III's (1503-1559) betroede mænd og en af tidens mest indflydelsesrige personer. Han arvede i 1535 Willestrup efter sin far. Gården var på daværende tidspunkt en såkaldt brydegård, dvs. en forpagtergård, og Juul gik straks i gang med at omdanne den beskedne gård til en stor og anselig hovedgård. Ved kongelig hjælp, et rigt giftermål såvel som byttehandler og køb udvidede han godset betydeligt og lod den nuværende hovedbygning opføre.

 

Det var Juuls næstyngste søn Iver Juul, der arvede Willestrup efter morens død i 1588. Han havde tilbragt flere år i udlandet, idet han havde været på en langvarig dannelsesrejse, sådan som det var typisk på hans tid. Efter hans hjemkomst blev han først landsdommer og senere rigsråd.

 

Iver Juul ejede yderligere seks hovedgårde og var kendt som en from og retfærdig mand. Han indrettede da også den nordlige del af østfløjen som et hvælvet kapel. Under Trediveårskrigen (1618-1648) måtte han i 1627 flygte fra gården pga. de kejserlige hæres indtog i Jylland. Han døde i Norge, og Willestrup blev i en årrække administreret af hans enke, inden sønnen Ove Juul overtog gården i 1666.

 

Ove Juul tilhørte den gamle danske rigsrådsadel, men sluttede ikke desto mindre op bag Enevælden, der blev indført i 1660, og han konsoliderede sin position og sin velstand i årene før sin død i 1686.

Det var den yngste søn Frederik Juul, der arvede Willestrup, mens farens øvrige godser tilfaldt den ældste søn. Efter Frederik Juuls død i 1721 overtog hans enke Elisabeth Sehested gården, som hun senere solgte til sin bror Frederik Sehested. Efter hans død bestyrede hans enke Birgitte Sophie Sehested herregården i 29 år.

 

Sehested-parrets datter Else Margrethe Sehested bragte i 1755 gården ind i sit ægteskab med Verner Rosenkrantz, der lod baroniet Willestrup oprette. Hovedgården blev istandsat, så den passede til herskabets nye status, og haven blev omlagt i fransk stil. Verner Rosenkrantz tilbragte flere år i statens tjeneste og lod Willestrup drive af forpagtere. Han overlevede sin ældste søn, og ved hans død i 1777 overgik Willestrup derfor til den yngre søn Iver Rosenkrantz.

 

Iver Rosenkrantz arvede i 1802 familiens stamhus Rosenholm, hvorfor han i overensstemmelse med grundlaget for baroniet Willestrup måtte overdrage dette til sønnen Christian Rosenkrantz. I 1811 blev baroniet afviklet, og Willestrup blev solgt til et konsortium.

Efter baroniets ophævelse i 1811 kom Willestrup på forskellige hænder, og i første halvdel af 1800-tallet skiftede gården jævnligt ejere. I 1836 blev Willestrup købt af Hans Adolf Juel, der gjorde gården til et mønsterbrug i moderniseringen af det danske landbrug.

 

Efter Juel-familiens tid på Villestrup overgik gården igen til den oprindelige Lillie-Juul-slægt, som nok en gang lagde mange kræfter i gårdens vedligehold. I 2013 var gården ejet af Vincent Georg Juul.


Willestrup Gods 

Villestrup på et maleri fra 1700-tallet.

 

Ejerrække

(1500-1535) Søren Juul

(1535-1577) Axel Sørensen Juul

(1577-1627) Iver Axelsen Juul

(1627-1666) Ingeborg Christoffersdatter Parsberg, gift Juul

(1666-1686) Ove Juul

(1686-1721) Frederik Juul

(1721-1725) Elisabeth Sehested, gift Juul

(1725-1726) Frederik Sehested

(1726-1755) Birgitte Sophie Sehested

(1755-1755) Else Margrethe Sehested, gift Rosenkrantz

(1755-1777) Verner Rosenkrantz

(1777-1811) Iver Rosenkrantz

(1811-1812) Christian Rosenkrantz

(1812-1813) M. R. Jessen

(1812-1813) Johan Caspar Mylius

(1812-1819) Johan Conrad Schuchardt

(1819-1822) Boet efter Johan Schuchardt

(1822-1836) Staten

(1836-1855) Hans Adolph Juel

(1855-1863) Niels Juel

(1863-1866) Fritz Juel

(1866-1869) Boet efter Fritz Juel

(1866-1882) Ove Sehestedt Juul

(1882-1933) Christian Sehestedt Juul

(1933-1967) Axel Juul

(1967-20xx) Vincent Georg Juul

 

 Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 5,0 (9 stemmer)
Siden er blevet set 9.931 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.
1242427-09-2018 16:58:08 Marita Øre
Hej Jørgen Pedersen. Vi er nogen teknologstuderende der har forelsket os i Villestrup gods. - og kan se at du har været der. Ved du om man kan komme i kontakt med godsejeren og måske bede om lov til at besøge stedet og barokhaven??
1087418-02-2017 12:37:00 Jørgen Pedersen
Dejligt sted, fantastisk beliggenhed, nød meget at være en del af Barokhaven´s spisested, og selskabet med Vincent Juul

Afstemning
Hvad bruger du mest mobiltelefonen til?

Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her